Vị trí của Bộ đội Biên phòng, chức năng của Bộ đội Biên phòng là gì?