Vật liệu nổ là gì? Vật liệu nổ bao gồm những loại nào?