Ngày 09/12/2021, Bộ Quốc phòng ban hành văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BQP