UBND xã Sơ Pai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2021