Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh bảo vệ Tổ Quốc là gì?