Tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ của Công an nhân dân