Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam có những chức năng nào?