Sự áp dụng học thuyết “tam quyền phân lập” trong tổ chức bộ máy nhà nước tư sản Mỹ (tiểu luận học phần lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới)