Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự là gì? Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự để làm gì?