Sắp xếp quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên được quy định như thế nào?