Quyết định 5666/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 12/12/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19