Quyết định 3003/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình