Quân đội nhân dân Việt Nam có bao nhiêu binh chủng? Quân đội nhân dân Việt Nam có bao nhiêu quân chủng? Quân đội nhân dân Việt Nam có bao nhiêu Quân