Quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm các lực lượng nào?