Phương tiện kỹ thuật dự bị là gì? Thế nào là Phương tiện kỹ thuật dự bị?