Nội dung kế hoạch lượng dự bị động viên bao gồm những gì?