Nội dung cơ bản xây dựng nền biên phòng toàn dân bao gồm những nội dung nào?