Nhiệm vụ của Công an nhân dân là gì? Quyền hạn của Công an nhân dân là gì?