Nguyên tắc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên