Nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng được quy định như thế nào?