Nguồn kinh phí chi việc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên