Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là gì? Nghĩa vụ công an nhân dân là gì?