Nghĩa vụ công an đi mấy năm? Thời gian đi nghĩa vụ công an là bao lâu?