Mức lương và phụ cấp của Thượng tướng quân đội nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?