MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2022