MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM