Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng về dân quân tự vệ