Mẫu Sổ tổng hợp tình hình đơn vị dự bị động viên theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP