Mẫu số 05a - Tuyên dương danh hiệu Anh hùng của tập thể, Mẫu báo cáo thành tích tuyên dương danh hiệu Anh hùng của tập thể về công tác Dân quân tự vệ