Mẫu số 04 - Khen thưởng thường xuyên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cá nhân, Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng cá nhân về công tác Dân quân tự vệ