Mẫu số 03 - Khen thưởng thường xuyên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập thể về công tác Dân quân tự vệ, Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng tập thể