Mẫu số 02 - Mẫu Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng về dân quân tự vệ