Mẫu đơn xin vào Dân quân tự vệ, mẫu đơn xin tham gia Dân quân tự vệ mới nhất