Mẫu Bảng danh sách cấp phát phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ Khung B theo Thông tư số 84/2020/TT-BQP