Lực lượng vũ trang ba thứ quân là gì? Lực lượng vũ trang ba thứ quân gồm những lực lượng nào?