Là một trong 3 thứ quân, dân quân tự vệ là lực lượng gì?