Kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự là gì? Thế nào là Kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự?