Đi bộ đội về có được tham gia dân quân tự vệ nữa không?