Hệ thống chỉ huy Dân quân tự vệ được quy định như thế nào?