Hải đoàn 129 đồng hành phòng, chống dịch trên địa bàn phường 12