Giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng dự bị động viên được quy định như thế nào?