Dân quân tự vệ có phải là lực lượng vũ trang không?