Cục Quân lực trả lời về tạm hoãn gọi nhập ngũ với sinh viên chưa tốt nghiệp do dịch Covid-19