Cục Dân quân tự vệ trả lời về cộng dồn để tính thâm niên của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã