Công nhân công an là gì? Lực lượng công nhân công an nhân dân là gì?