Công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự 2022 được hưởng những quyền lợi gì?