Công cụ hỗ trợ là gì? Công cụ hỗ trợ gồm những loại nào?