Chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định thế nào?