Chính sách của Nhà nước về biên phòng được quy định như thế nào?