Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã có chức vụ, cấp bậc quân hàm như thế nào?